Regulamin kursu

Bezpieczeństwo

 1. W kursie grupowym mogą brać udział zdrowe psy wyłącznie pozytywnie nastawione do innych psów i ludzi
 2. Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od weterynarza, że posiada odpowiednie do wieku szczepienia, jest zabezpieczony przed pasożytami oraz nie wykazuje objawów chorobowych i może uczestniczyć w kursie grupowym.
 4. Uczestnik z psem zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz wykonywać zalecenia trenera i sam nie decyduje się podchodzić do pozostałych psów uczestniczących w kursie, karmić inne psy a także nie dopuszcza do zabawy swojego psa z pozostałymi psami. W trakcie zajęć pies powinien zawsze być przy właścicielu na zapiętej smyczy. Niedopuszczalne jest puszczanie psa luzem na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia, chyba, że na prośbę trenera podczas odpowiednich ćwiczeń.
 5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować prowadzącego o wszystkich istotnych aspektach zdrowotnych swojego psa jak  alergiach, dysplazjach, chorobach neurologicznych ( zapaść powysiłkowa) bądź innych chorobach przed rozpoczęciem kursu w innym przypadku trener może wykluczyć psa ze szkolenia bez możliwości zwrotu uiszczonej płatności.
 6. Suki mające cieczkę nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Możliwości odrobienia zajęć ustalane są indywidualnie.
 7. Przed zajęciami uczestnicy nie powinni witać się z innymi psami zachowując tym samym odpowiedni dystans co ułatwi pracę podczas zajęć.
 8. Uczestnik zobowiązany jest przed wejściem na teren szkoleniowy zapewnić psu 10 minutowy spacer w celu rozładowania emocji i rozgrzania mięśni przed pracą.
 9. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania kursu aby uczestnik źle zachowywał się wobec własnego psa używając kar fizycznych, szarpiąc lub krzycząc na psa. Wszelka agresja wobec psa bez zwrotu kosztów eliminuje uczestnika z zajęć.
 10. Uczestnicy zobowiązani są sprzątać odchody po swoich psach.
 11. Zabrania się nagrywania filmików lub robienia zdjęć bez zgody trenera.
 12. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie materiałów otrzymanych od trenera jak np. jego prywatnych filmików lub innych przekazanych materiałów.
 13. Uczestnik biorący udział jest świadomy, że okres trwania kursu nie gwarantuje bezwzględnego posłuszeństwa, a jedynie jego rzetelna, konsekwentna praca z psem.

Płatności

 1. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie formalności określonych w regulaminie daje Uczestnikowi gwarancję miejsca oraz prawo do udziału  w szkoleniu, a także otrzymanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej zgodnej z zakresem szkolenia.
 2. Uczestnik który nie dokonał wpłaty nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach kursu.
 3. Rezygnacja z kursu i możliwość zwrotu uiszczonej opłaty możliwe jest 7 dni przed rozpoczęciem kursu w późniejszym terminie kursant może odsprzedać swoje miejsce na kursie osobie trzeciej. 
 4. Rozliczenie za kurs w ratach możliwe jest po uprzedniej rozmowie z trenerem i  rozłożeniem maksymalnie na 2 płatności, gdzie pisemnie zaświadcza o kolejnej wpłacie na poczet kursu trzymając się wyznaczonych terminów.

Wymagania uczestnictwa w kursie

 1. Uczestnik podporządkowuje się zasadom i regułą działającym w placówce szkoleniowej w innym przypadku trener może wyprosić z zajęć bez możliwości odpracowania danej lekcji i bez możliwości zwrotu kosztów.
 2. Przewodnik wraz z psem rzetelnie bierze udział w zajęciach. Niezgłoszone nieobecności nie będą odrabiane, a lekcja przepada bez możliwości zwrotu kosztów.
 3. Lekcje i terminy zajęć ustalone są odgórnie podczas pierwszych zajęć z trenerem, jeżeli z winy trenera termin zajęć zostanie przesunięty, obowiązkiem trenera jest wyznaczenia innego dogodnego terminu dla grupy i trenera.